T-SONIK OM
August 30, 2017
Виж всички

Т-SONIK GH


Т-Sonik GH е устройство, което работи на принципа на хидродинамичната активация и е предназначено за ливадно и парниково напояване, тъй като спомага за увеличаване растежа на дървесните и храстовите култури.

Category: .
Description

При преминаването на течността вътре в активатора, благодарение на геометрията и подаваното налягане, се генерират високочестотни механични трептения и по този начин се произвежда ултразвук.

Специфичните честоти, които се генерират, оказват директен ефект върху водата и осигуряват следните преимущества:

 

1 НАСИЩАНЕ НА ВОДАТА С КИСЛОРОД

 

Водата съдържа разтворен кислород (O2), който представлява една от естествените и съставки. Водните организми, като риби и планктон, дишат именно с помощта на разтворения кислород.

Разтвореният кислород, обикновено обозначаван SO2, е химически параметър, с който се описва пригодността за живот и нивото на замърсяване на една водна система. Еутрофията („цъфтеж на водата“) и установяването на определен баланс на окислително-редукционните процеси са основните причини за намаляване на количеството на разтворения кислород. Разтворимостта на кислорода зависи от няколко фактора, от които особено важни за отбелязване са: Закон на Хенри, количеството соли в разтвора и температурата.

При температура от 20 ° C и при атмосферно налягане, концентрацията на кислород в прясна вода от 9.1 мг/л отговаря на 100% насищане; стойности под 75% са признак за замърсяване. При по-високи температури, максималната възможна концентрация намалява.

Растенията могат да бъдат подложени на различни видове стрес.

Сред най-вредните и опасни със сигурност е задушаването на корена в следствие на преовлажняване, причинено от обилен дъжд, който насища почвата, повишаване на подпочвените води или от неправилно напояване.

Задушаването на корена, което може да е частично (хипоксия) или цялостно (аноксия), се проявява като липса на кислород в почвата. В условия на застояла вода, самата вода заема пространствата, преди запълвани от въздух: въздухът така се запазва само в първите няколко горни слоеве на почвата.

В частност, концентрацията на въздух зависи от различни фактори, сред които са консистенцията на почвата и способността й за отводняване. Освен това, при продължителен застой на водата, се наблюдава повишаване на концентрацията на някои потенциално токсични вещества (сулфид, метан, етан, алдехиди…), произвеждани от анаеробни бактерии.

В тази враждебна среда най-горните корени започват процеси на анаеробно дишане и натрупват ацеталдехид и етанол в тъканите и ризосферата; синтезират се абсцисова киселина и етилен и по този начин причиняват затваряне на устицата на листата и значително намаляване на фотосинтезата.

T-Sonik GH има способността да създава микро и нано мехурчета от въздух, които поради размера и негативния си повърхностен заряд, не се сливат помежду си, а се разтварят във водата, вместо да се изпаряват от повърхността на течността.

Микро нано мехурчетата са въздушни мехурчета с размери по-малки от 50 μm.

Тяхното формиране позволява намаляване на големината на нормални въздушни мехурчета до размери, променящи характеристиките на течността, придавайки й качества доста различни от тези в оригиналното и състояние.

Основните параметри, които дефинират микро и нано мехурчетата са:

  • Размер от 50 до 0.1 μm.
  • Бавно издигане в течността.
  • Голяма площ на обмяна на газ-течност. – Негативно заредена повърхност.

Благодарение на гореспоменатите характеристики микро и нано въздушните мехурчета имат висока стабилност в течността, което им позволява по-голяма дълготрайност и разпадане, което изцяло се случва във водата, а не при взаимодействието течност-въздух. Водата бавно ще изпуска наличния кислород, което елиминира потенциалните проблеми със задушаването на корена.

2. ВИСОКА СКОРОСТ НА РАЗТВАРЯНЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Степента на всмукване на хранителни вещества от растението зависи от нормата им на разтворимост във водата и на преминаване през мембраните на растението.

Разтворът е еднородна смес, в която има едно или повече вещества в течно, твърдо или газообразно състояние, съдържащи различни размесени и равномерно разпределени частици в наличното пространство, така че всяка единица обем от разтвора има същия състав като останалите.

Водната молекула има полюсни характеристики, с други думи има области с частичен негативен заряд и области с частичен позитивен заряд. Така водата може да взаимодейства с полюсни молекули, като по този начин нарушава кристалния строеж.

При йонни съединения, полюсните молекули на разтворителя обграждат солните кристали, пренасяни под формата на солватирани йони.

За полюсни разтворени вещества, явлението разтваряне протича поради взаимното привличане на противоположните заряди на диполите на молекулите на разтворените вещества и на разтворителя.

Математическите модели, използвани за описването на процеса по разтваряне (обратното на кристализация), са базирани на уравнението, открито през 1897 от Нойс и Уитни:

където:

q = количество твърдо вещество, добавяно за време t; K = коефициент на пропорционалност;

Ss = точна площ на разтваряните частици;

Cs = максимална концентрация на насищане

(разтворимост на активния елемент);

C = концентрация на твърдото вещество в биологичния

разтвор (между 0 и Cs).

Уравнението показва, че докато разтворимостта на твърдото тяло остава постоянна, скоростта на разтваряне може да варира значително при увеличаване разлагането на твърдото вещество на по-малки частици. По-конкретно, ако размерите на частиците са в порядъка на микрометри, също се повишава разтворимостта (поради увеличаването на взаимодействията между течност и твърдо вещество).

Благодарение на процеса по активация, T-Sonik GH успява да създаде множество групи с по-малък брой молекули разтворител, като по този начин увеличава специфичната повърхностна площ между водата и хранителните вещества.

За да се повиши скоростта на разтваряне, обикновено се опитваме максимално добре да разбием на прах твърдото вещество; в този случай се увеличава обменната площ, като се повлиява директно на разтворителя.

При напояване, това позволява солите в разтвора много по-бързо да се разпределят и да достигнат до растенията за най-кратко време.

3. НАМАЛЯВАНЕ ВИСКОЗИТЕТА НА ВОДАТА

Водната молекула представлява електрически дипол. Този електрически дипол е достатъчно голям, така че да позволи на водата да се „ориентира“ спрямо външно електрическо поле. Поради причини свързани с разпределението на електроните около атома на кислорода, водната молекула не може да заема линеарна форма.

Поради тази полярност, водните молекули имат свойството да се обединяват чрез така наречените водородни мостови връзки, имащи възможността да формират 4 връзки със същия брой водни молекули. Оттук нататък те започват да формират „клъстери“, които могат да се въртят помежду си около мостовите връзки, определяйки различни пространствени конфигурации.

Това явление и характерните свойства на водата, които я правят толкова различна от всички други съществуващи течности в природата, могат да бъдат обяснени точно чрез водородните мостове.

Водородната връзка е по-слаба от ковалентната такава, но позволява да бъдат свързвани заедно повече водни молекули чрез взаимодействията дипол-дипол. Това явление, чрез широка мрежа от връзки, създава различни кристални форми, наречени КЛЪСТЕРИ.

Тази клъстерна структура е основната причина за физическите характеристики на водата като например вискозитета и повърхностното напрежение. Активацията определя разбиването на кристалната форма, опростявайки структурата и в следствие намалява силите, отговорни за физическите параметри.

По-ниският вискозитет позволява на корените да всмукват водата по- лесно, подпомагайки доставката на хранителни вещества до органите на растението над повърхността.

МОНТАЖ И ПОДДРЪЖКА

T-SONIK GH трябва да се постави на напоителния водопровод.

Изискваният минимален дебит е задължително условие за гарантиране активирането на водата от устройството. Всички T-Sonik GH устройства са изработени изцяло от AISI 304 или 316 неръждаема стомана.

 

КЛЮЧОВИ ПРЕДИМСТВА НА T-SONIK GH

 

1 НАСИЩАНЕ НА ВОДАТА С КИСЛОРОД

Насищане на водата с кислород чрез вкарване на микро и нано мехурчета, които напълно се разтварят в течността и предотвратяват задушаването на корените.2 ВИСОКА СКОРОСТ НА РАЗТВАРЯНЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ВЕЩЕСТВА

По-лесно разтваряне на хранителните вещества, което ги прави по-бързо достъпни за корените и органите на растението над повърхността.

 

3 НАМАЛЯВАНЕ ВИСКОЗИТЕТА НА ВОДАТА

Намаляването на вискозитета позволява на корените да всмукват разтвора от вода и хранителни вещества по-лесно, което го прави бързо достъпен за всички органи на растението.

Тези условия позволяват на посевите и дърветата да растат по-бързо и осигуряват по- кратко време за израстване и по-висок добив.

 

T-Sonik GH е продукт патентован от TREELIUM SA и сертифициран от международно признати лаборатории.

TREELIUM продължава да инвестира в изследвания и разработки едновременно в сферата на човешките и икономическите ресурси за откриването на нови области за приложение на съществуващи продукти и в създаването на нови такива за бъдещето.

Мисията ни е да увеличим продуктивността чрез оптимизиране на процесите, намаляване на потреблението и защита на заобикалящата ни среда. TREELIUM е на пазара като идеален партньор за доставката на системи и приложения в един глобален пазар, където постоянната технологична иновация е основата на Устойчиво Икономическо Развитие.

 

„ЗЕМЕДЕЛИЕТО Е СЪЮЗ МЕЖДУ ЧОВЕКА И ЗЕМЯТА, В КОЙТО ВОДАТА СЪЗДАВА РАВНОВЕСИЕТО МЕЖДУ ДАВАЩИЯ И ПОЛУЧАВАЩИЯ.”